Morawskiego 5 S.A.

Wyszukaj

powierzchnie biurowe klasy B i C w doskonałej lokalizacji w centrum Krakowa

Strona główna > Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego MORAWSKIEGO 5

Właściciel witryny MORAWSKIEGO 5

 1. Właścicielem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.biurowcentrumkrakowa.com.pl jest TDJ EQUITY V Sp. z o.o.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym MORAWSKIEGO S.A. są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowymMORAWSKIEGO 5 chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność MORAWSKIEGO 5 lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego MORAWSKIEGO 5 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym MORAWSKIEGO 5 w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody MORAWSKIEGO 5, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym IntraCOM.pl, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego MORAWSKIEGO 5, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla MORAWSKIEGO 5 lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym MORAWSKIEGO 5 jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody MORAWSKIEGO 5
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody MORAWSKIEGO 5 na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego MORAWSKIEGO 5 poprzez podanie źródła w postaci "www.biurowcentrumkrakowa.pl - MORAWSKIEGO 5"
 8. Otrzymując dostęp do stron MORAWSKIEGO 5 użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. MORAWSKIEGO 5 nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności MORAWSKIEGO 5

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez MORAWSKIEGO 5 wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. MORAWSKIEGO 5 nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. MORAWSKIEGO 5 ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się od dnia opublikowania treści (7.05.2015 r.).